×

Wyszukaj artykuł

Podaj imię i nazwisko autora

Podaj tytuł szukanej piosenki

Yao Beina (Bella Yao)

Utwory wykonawcy:

Hoa Tinh

Pinyin Liú zhù nǐ yīmiàn huà zài wǒ xīnjiān shuí yě ná bù zǒu chū jiàn de huàmiàn nǎpà shì suìyuè cuàngǎi wǒ hóngyán nǐ háishì xīrì duōqíng de shàonián wǒ hé nǐ zhè gùshì zhǐ shèng pínáng liànrén zǎo huànle múyàng dàn wǒ jǐn zhuā bù fàng tòng yě yào c...