×

Wyszukaj artykuł

Podaj imię i nazwisko autora

Podaj tytuł szukanej piosenki

Yang Mi piosenki

Utwory wykonawcy:

Ai de Gong Yang

把 你 捧 在 手 上 , 虔 诚 地 焚 香 , bǎ nǐ pěng zài shǒu shàng , qián chéng dì fén xiāng , 剪 下 一 段 烛 光 , 将 经 纶 点 亮 , jiǎn xià yí duàn zhú guāng , jiāng jīng lún diǎn liàng , 不 求 荡 气 回 肠 , 只 去 爱 一 场 , bù qiú dàng qì huí chán...