×

Wyszukaj artykuł

Podaj imię i nazwisko autora

Podaj tytuł szukanej piosenki

Hymn Suazi piosenki

Utwory wykonawcy:

Nkulunkulu Mnikati wetibusiso temaSwati

Nkulunkulu Mnikati wetibusiso temaSwati; Siyatibonga tonkhe tinhlanhla; Sibonga iNgwenyama yetfu. Live netintsaba nemifula. Busisa tiphatsimandla takaNgwane; Nguwe wedvwa Somandla wetfu; Sinike kuhlakanipha lokungenabucili Simise usicinise, Simakadze.