×

Wyszukaj artykuł

Podaj imię i nazwisko autora

Podaj tytuł szukanej piosenki

A-Mei Chang & Sandy Lam

Utwory wykonawcy:

Shuang Ying (双影)

Pinyin ruòfēi hěn xiàxīn ná shénme xiǎng nǐ xiǎng chéngle fēngyǔ duìbùqǐ bǎohù yī kē xīn kàn duōle wūyún liǎng wàng céngjīng lǐ bù yuàn nǐ xīnzhōng yǒu xīn yǔ Sandy: nǐ wǒ shì shuāng yǐng yībàn wúqíng Sandy: lìng yībàn shēnqíng tān yīdiǎn ài shénm...